خط 51

اطلاعات شرکت

EMPRESA SAN VICENTE S.A.T. 
Av. Espora 3908

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

مسیرهای خط 51

پوشش حمل و نقل عمومی خط 51 در ظرف استان بوئنوس آیرس.