خط 19

اطلاعات شرکت

MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.A.C.e I.
Cosme Argerich 3540

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

پوشش حمل و نقل عمومی خط 19 در ظرف آرژانتین.