خط 124

اطلاعات شرکت

TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. 
Dr. Ramón Carrillo 256 

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

پوشش حمل و نقل عمومی خط 124 در ظرف Ciudad Autónoma de Buenos Aires.