خط 57

اطلاعات شرکت

TRANSPORTES ATLANTIDA SAC - UTE
Av. Belgrano 634 5º "D"

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

پوشش حمل و نقل عمومی خط 57 در ظرف استان بوئنوس آیرس.