خط 562

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

پوشش حمل و نقل عمومی خط 562 در ظرف Mar del Plata.