خط 106

اطلاعات شرکت

COLECTIVEROS UNIDOS S.A.I. y F. (C.U.S.A) 
Bynon 6973

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

پوشش حمل و نقل عمومی خط 106 در ظرف Ciudad Autónoma de Buenos Aires.