خط 92

اطلاعات شرکت

EMPRESA DE TRANSPORTES MICROOMNIBUS SAENZ PEÑA S.R.L.
Camino de la Tradición 7981

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

پوشش حمل و نقل عمومی خط 92 در ظرف آرژانتین.