ایستگاه Saenz Pena

مسیرهای حمل و نقل عمومی که در این توقف متوقف می شوند

نقاط مورد علاقه در این نزدیکی هست