مسیر 86 R2 La Boca-G.Catanاز Hernandarias تا Brig. Gral. J. M. de Rosas

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Hernandarias - A. del Valle - Irala - Olavarria - Palos - Necochea - Azopardo - Cochabamba - Av. Paseo Colon - Estados Unidos - Av. Independencia - Peru - Av. de Mayo - Av. Rivadavia - Aut. Gral. Paz - Aut. Tte. Gral. P. Ricchieri - Unanue - Boulogne Sur Mer - De la Cooperacion - Los Nogales - Italia - El Payador - M.M. de G?s - El Cisne - El Lecheron - El Lenatero - El Yucan - De Rodriguez Balancini Vda. de - ? - Rotonda Querandi - Ruta Prov. 21 - Brig. Gral. J. M. de Rosas

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر