مسیر 76 Ramal B x Janerاز Nueva Pompeya تا Saavedra

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

A. Einstein - Beazley - Av. Cnel. Roca - Varela - Balbastro - Av. Lafuente - San Pedrito - Av. Rivadavia - Av. Curapalig? - R. Falcon - Malvinas Argentinas - Morelos - Yerbal - Av. Donato Alvarez - Neuquen - Alte. Segui - Av. Gaona - Cnel. A. Figueroa - Av. Scalabrini Ortiz - Camargo - Darwin - Munecas - Av. Dorrego - Guzman - J. Newbery - Av. Corrientes - Olleros - Roseti - Heredia - Av. De los Incas - Av. Forest - La Pampa - Washington - Mcal. A. J. de Sucre - Av. Dr. R. Naon - Mendoza - Superi - ? - Monroe - Roque Perez - Dr. P. I. Rivera - Nunez - Av. Dr. R. Balbin - Estomba - Paroissien - Plaza Este

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر