مسیر 126 R2 Retiro-La Tabladaاز Peribebuy تا Av. De los Inmigrantes

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Peribebuy - P.L. Gallo - A. de Vedia - J. B. Ambrosetti - Int. Crovara - ? - Av. Eva Peron - Guamini - Av. Cnel. Cardenas - Av. De los Corrales - Av. L. de la Torre - Av. Directorio - Av. San Juan - Peru - Av. Julio A. Roca - H. Yrigoyen - Av. Paseo Colon - Av. La Rabida (Sur) - Av. La Rabida (Norte) - Av. L. N. Alem - Av. Corrientes - Av. E. Madero - San Martin - Dr. G. Martinez Zuviria - Av. Ramos Mejia - Av. Antartida Argentina - Av. De los Inmigrantes

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر