مسیر 341 R2 S.Miguel-Tortuguitاز Constituyentes تا Belgrano

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Constituyentes - El Callao - Juan F. Segui - F. Beiro - Av. Eva Duarte de Peron - ? - Paso de los Patos - Av. del Sesquicentenario - Pte. Arturo IIlia - Av. Pte. A. Illia Ruta 8 - Belgrano