مسیر 91 R3 Const.-Villegasاز Av. Independencia تا Cristiania

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Independencia - Lima - Constitucion - Lima oeste - Av. Brasil - B. de Irigoyen - C. Calvo - Acceso a 25 de Mayo - Autopista 25 de Mayo - Autopista Tte. Dellepiane - Aut. Gral. Paz - Roosevelt - Rizzuto - Juan Rava - Olavarria - Unanue - Gral. San Martin - G. Chaves - Boulogne Sur Mer - De la Cooperacion - A.M. Janer - ? - J. C. Campion - Galvan - Libertad - Cnel. Forest - Gral. Piran - Av. Mons. Bufano - El Hornero - La Quilla - La Becasina - El Lapacho - La Mulita - El Nogal - El Tatuva - Av. 17 de Octubre - Calle 700 - Cristiania

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر