مسیر 354 S.Fco Solano-Pte.Uribاز Av. Monteverde (858) تا R. de Escalada de San Martin

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Monteverde (858) - Calle 892 bis - Av. Hudson (893) - Iriarte - Dr. Torre (895) - Calle 822 - Av. T. Flores - Av. E. Peron - Caaguazu - Eva Peron - Centenario Uruguayo - Ayacucho - ? - Gral. Deheza - Gdor. M. Rodriguez - R. de Escalada de San Martin