مسیر 184 V.Adelina-Chacaritaاز Av. F. Lacroze تا 9 de Julio

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. F. Lacroze - Conde - Olleros - Cap. Gral. R. Freire - Av. Elcano - Virrey del Pino - Av. Cabildo - Av. Maipu - Gral. Lavalle - Gral. Jose M. Paz - Gral. J. J. de Urquiza - N. Avellaneda - H. Yrigoyen - Espana - C. Villate - Sgto. Baigorria (Norte) - Velez Sarsfield - C. Tejedor - Albarellos - Pte. Derqui - G. Posadas - J. J. Castelli - H. Quiroga - Av. Parana - 9 de Julio