مسیر 15 Benavidezاز Valentín Alsina تا Benavidez

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Sdor. F. Quindimil - R. de Escalada de San Martin - Puente Uriburu - Av. Saenz - Av. Almafuerte - E. Ochoa - Dekay - Pirovano - Av. La Plata - Av. Rivadavia - Campichuelo - Av. Diaz Velez - Av. Patricias Argentinas - Av. Warnes - Av. Scalabrini Ortiz - Av. Santa Fe - Araoz - Av. Gral. Las Heras - Calzada Circular Plaza Italia - Av. L. M. Campos - Virrey del Pino - Av. Virrey Vertiz - Juramento - 11 de Septiembre - Mendoza - Av. del Libertador - Aut. Gral. Paz - Panamericana - Ruta Panamericana - Chilavert - Ex Ruta 9 - Av. Gral. Alvear

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر