مسیر 15 Pachecoاز Valentín Alsina تا Pacheco

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Sdor. F. Quindimil - R. de Escalada de San Martin - Puente Uriburu - Av. Saenz - Av. Almafuerte - E. Ochoa - Dekay - Pirovano - Av. La Plata - Av. Rivadavia - Campichuelo - Av. Diaz Velez - Av. Patricias Argentinas - Av. Warnes - Av. Scalabrini Ortiz - Av. Santa Fe - Araoz - Av. Gral. Las Heras - Calzada Circular Plaza Italia - Av. L. M. Campos - Virrey del Pino - Av. Virrey Vertiz - Juramento - 11 de Septiembre - Mendoza - Av. del Libertador - Aut. Gral. Paz - Panamericana - Ruta Panamericana - Rampa Malaver - Hipolito Yrigoyen - Puente Ruta 197 - Pte. Peron - Independencia - Gral. Olazabal - M. Escalada

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر