مسیر 65 Belgrano-Avellanedaاز Av. Pavon تا Av. Virrey Vertiz

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Pavon - Autopista 9 de Julio - Acceso Suarez - Gral. Hornos - Dr. E. Finochietto - Av. M. Montes de Oca - B. de Irigoyen - Av. J. de Garay - Santiago del Estero - 15 de Noviembre de 1889 - Combate de los Pozos - Av. Caseros - Av. La Plata - Av. Rivadavia - Campichuelo - Av. Diaz Velez - Av. Patricias Argentinas - Camargo - Av. J. B. Justo - Murillo - Darwin - Munecas - Av. Dorrego - Guzman - J. Newbery - Av. Corrientes - Av. F. Lacroze - Charlone - Olleros - Av. Alvarez Thomas - Av. Elcano - Virrey del Pino - Av. Cabildo - Juramento - Av. Virrey Vertiz

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر