مسیر 79 Const.-Claypoleاز Esquiu تا Salta

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Esquiu - Av. Lacaze - Dean Funes - Calle 8 - Sgto. Cabral - Araujo - Figueroa - Av. Monteverde - De la Torre - 2 de Abril - Av. T. Espora - ? - Av. Alte. Brown - Av. Alsina - Pbro. Jose J. Malabia - 29 de Septiembre - Puente Escalada - Av. H. Yrigoyen - Av. Pavon - Av. Cabildo - Av. B. Rivadavia - Ecuador - Fco. Pienovi - Pte. Victorino de la Plaza - Av. Velez Sarsfield - Australia - Av. Pinedo - Dr. R. Carrillo - Av. A. Alcorta - Av. Caseros - Salta