مسیر 79 Const.-Numanciaاز Pavon تا H. Yrigoyen

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Pavon - Lima oeste - Av. Brasil - Lima - Av. Caseros - Av. A. Alcorta - Dr. R. Carrillo - Av. Pinedo - Australia - Av. Velez Sarsfield - Fco. Pienovi - Ecuador - Av. B. Rivadavia - Chile - Av. Cabildo - Av. Pavon - Av. H. Yrigoyen - Cnel. Lugones - E. Del Valle Iberlucea - Dr. L. A. Maspero - Puente Escalada - 29 de Septiembre - Av. Alsina - Av. Alte. Brown - Av. T. Espora - ? - Berlin - Longchamps - Dihel - H. Yrigoyen - Sarmiento - L. Mansilla - A. del Valle - M. Moreno