مسیر 28 X av. Rocaاز Retiro تا Liniers

اولین نظر را بنویسید

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

R. de Escalada de San Martin - Dr. A. Palacios - Don Segundo Sombra - Camino de la Rivera Sur - Carlos Pellegrini - Camino de la Ribera - Acceso Camino de la Ribera - Av. Pte. J. D. Peron - Puente La Noria - Aut. Gral. Paz - Acceso Bynon - Bynon - Cuzco

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر