مسیر 86 La Boca-Aeropuertoاز Tte. Gral. Ricchieri تا A. del Valle

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Tte. Gral. Ricchieri - Los Chivatos - Ruben Dario - A.Storni - J. V. Gonzalez - Jose Hernandez - Av. J. Newbery - Aut. Tte. Gral. P. Ricchieri - M.M. de G?s - El Payador - Italia - Boulogne Sur Mer - Unanue - Olavarria - Aut. Gral. Paz - Av. Rivadavia - Rosario - Venezuela - Muniz - H. Yrigoyen - Bolivar - Chile - Av. Paseo Colon - Av. Brasil - Av. Ing. Huergo - Av. Pedro de Mendoza - Bto. Perez Galdos - W. Villafane - M. Rodriguez - Brandsen - Hernandarias - A. del Valle

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر