مسیر 86 La Boca-Mcdo.Centralاز Del Cerro تا A. del Valle

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Del Cerro - Del Arado - Del Prado - De la Siembra - De la Hoja - De la Semilla - Circunvalacion - Los Nogales - Aut. Tte. Gral. P. Ricchieri - Boulogne Sur Mer - Unanue - Olavarria - Aut. Gral. Paz - Av. Rivadavia - Rosario - Venezuela - Muniz - H. Yrigoyen - Bolivar - Chile - Av. Paseo Colon - Av. Brasil - Av. Ing. Huergo - Av. Pedro de Mendoza - Bto. Perez Galdos - W. Villafane - M. Rodriguez - Brandsen - Hernandarias - A. del Valle

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر