مسیر 162 Liniers-Mcdo.Centralاز El Tala تا Av. Rivadavia

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

El Tala - P. Huincul - Los Nogales - Paso de los Andes - Antofagasta - Donovan - ? - Circunvalacion - De la Pala - Del Arco Iris - De la Semilla - De la Tierra - Aut. Tte. Gral. P. Ricchieri - Boulogne Sur Mer - Int. Crovara - Cerrito - F. Sanchez - Gral. San Martin - Moreno - Rivadavia - Av. Rivadavia - D´Onofrio - R. L. Falcon - R. Falcon - Av. Gral. Paz (Este)