مسیر 297 Merlo-B. 20 de Junioاز Juncal تا Alejo Castex

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Juncal - Av. Pte. J. D. Peron - Av. Del Libertador - Maipu - Avellaneda - Av. Argentina - Peru - Av. Vergara - Eva Peron - Av. Otero - A. De la Union - Necochea - Oran - Carlos Casafousth - Cosquin - ? - Calle s/n 95 - Alejo Castex