مسیر 188 P.Italia-V.Albertinaاز Av. Juan XXIII تا Av. Gral. Las Heras

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Juan XXIII - Virgilio - Santa Monica - Arlucea - Homero - Av. Escobar - Tabare - Quesada - A. Bello - Recondo - Mendoza - Gral. Olazabal - Boqueron - M. Avellaneda - Carlos Pellegrini - Cnel. Osorio - Cnel. Millan - Cnel. Molinedo - R. de Escalada de San Martin - Itapiru - Pte. Peron - Puente Uriburu - Av. Saenz - Lynch - E. Ochoa - Av. A. Alcorta - Monteagudo - La Rioja - Av. Brasil - Av. Jujuy - Catulo Castillo - Pichincha - Av. J. de Garay - Alberti - Moreno - Misiones - Av. Rivadavia - Ecuador - B. Mitre - Paso - Tucuman - T. M. de Anchorena - Gral. L. N. Mansilla - Gallo - Sanchez de Bustamante - J. Salguero - Charcas - Cabello - Cervino - Lafinur - Av. Gral. Las Heras

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر