مسیر 128 P.Italia-V.Alsinaاز Cervino تا Pte. Peron

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Cervino - Fray Justo Santa Ma. de Oro - Av. Santa Fe - Calzada Circular Plaza Italia - Av. Gral. Las Heras - Republica de la India - Cabello - Av. Cnel. Diaz - Honduras - Bulnes - Lavalle - Guardia Vieja - Av. Medrano - Castro Barros - Venezuela - Av. Boedo - Av. Caseros - Av. Saenz - R. de Escalada de San Martin - Pte. Peron