مسیر 166 Palermo-Merloاز Av. Bella Vista تا Av. Int. Bullrich

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Bella Vista - Callao - Eva Peron - Casullo - C. Pellegrini - Gral. M. Belgrano - Salta - Gral. Munilla - Azcuenaga - L. Lugones - D. Alvarez - Lamadrid - V. Gomez - ? - Int. Goria - M. Lainez - A. Ferreyra - V. de Obligado - Primera Junta - Talpaque - A. Vignes - La Fraternidad - 2da. Rivadavia - L. N. Alem - Dr. Ardoino - Av. Maipu - Maldonado - J. B. Justo - Av. J. B. Justo - Av. Santa Fe - Av. Int. Bullrich

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر