مسیر 55 Por Rotonda Ruta 4از Av. J. B. Alberdi تا Don Bosco

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. J. B. Alberdi - Montiel - Av. Directorio - Av. Bruix - Portela - Cuenca - Yerbal - Helguera - Av. Rivadavia - Acoyte - Felipe Vallese - J. B. Ambrosetti - Av. Diaz Velez - L. Marechal - Av. Warnes - Martinez Rosas - Thames - Av. Santa Fe - Av. L. M. Campos - Av. Virrey Vertiz - Juramento - Zavalia - Echeverria - Brig. Gral. J. M. de Rosas - ? - Rotonda San Justo - Av. Mons. Bufano - Don Bosco

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر