مسیر 136 Pra.Junta-B.S.Martinاز Mozart تا Av. Rivadavia

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Mozart - Av. Argentina - Av. Echeverry - 25 de Mayo - M. Murray - Calle s/n 51 - Lagomarsino - Av. Pte. J. D. Peron - Av. Rivadavia - ? - E. Zeballos - M. Irigoyen - Almafuerte - A. Del Valle - A. France - Av. del Libertador - C. Pellegrini - Gral. A. J. Sucre - Bme. Mitre - Casullo - Alte. Brown - D. French - Rivadavia - Av. de Mayo - Belgrano - B. Mitre - Moreno - Lateral General Paz - R. Falcon - Av. Gral. Paz (Este) - Rosario - San Jose de Calasanz