مسیر 91 R1 Retiro-Villegasاز Av. Comodoro Py تا Cristiania

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Comodoro Py - Av. Antartida Argentina - Av. Ramos Mejia - Av. del Libertador - Av. L. N. Alem - Av. Rivadavia - Bolivar - Moreno - Tacuari - C. Calvo - Lima - Constitucion - Lima oeste - Av. Brasil - 15 de Noviembre de 1889 - Combate de los Pozos - Av. Caseros - Catamarca - Rondeau - Dean Funes - Zavaleta - Pedro Chutro - Atuel - Famatina - E. Ochoa - Av. Saenz - Av. Cnel. Roca - Soldado de la Frontera - Ana Diaz - Cafayate - B. de Astrada - Av. L. de la Torre - Avelino Diaz - Juan XXIII - Olavarria - Unanue - Gral. San Martin - G. Chaves - Boulogne Sur Mer - De la Cooperacion - A.M. Janer - ? - J. C. Campion - Galvan - Libertad - Cnel. Forest - Gral. Piran - Av. Mons. Bufano - El Hornero - La Quilla - La Becasina - El Lapacho - La Mulita - El Nogal - El Tatuva - Av. 17 de Octubre - Calle 700 - Cristiania

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر