مسیر 181 R2 Almagro-R.Mejiaاز Argerich تا 3 de Febrero

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Argerich - C. Yaite - Lambare - E. Del Campo - Lautaro - Gelly y Obes - 3 de Febrero - My. Castelli - Cnel. Cordoba - Chascomus - Pte. Illia - Tres de Febrero - Colectora Aut. del Oeste - Pte. A. Illia - Perdriel - Ramallo - Olavarria - C. Tejedor - J. Spandonari - Mtro.Cocchiararo - J. M. de Rosas - Guamini - M. de Alzaga - J. de Garay - Gral. Hornos - J. J. de Urquiza - Av. Ldor.San Martin - Domuyo - Juncal - L. de La torre - J. M. Serrano - Lima - M. de Sarratea - F. Varela - M. T. de Alvear - E. de los andes - San Roque - Lateral General Paz - Av. F. Beiro - Av. L. de Vega - Av. J. B. Justo - Moron - Av. Nazca - Neuquen - Mendez de Andes - Hidalgo - Acoyte - Av. J. M. Moreno - Guayaquil - Riglos - Formosa - Mexico - Gral. Riccheri - Av. Pte. Peron

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر