ایستگاه -68.879837, -32.882797

مسیرهای حمل و نقل عمومی که از نزدیکی این توقف عبور می کنند (در اینجا متوقف نشوید)

نقاط مورد علاقه در این نزدیکی هست

سایر توقفها در نزدیکی