ایستگاه -68.880035, -32.882751

مسیرهای حمل و نقل عمومی که در این توقف متوقف می شوند

مسیرهای حمل و نقل عمومی که از نزدیکی این توقف عبور می کنند (در اینجا متوقف نشوید)

نقاط مورد علاقه در این نزدیکی هست

سایر توقفها در نزدیکی