مسیر 182 R2 Floresta-Palomarاز Av. Lacarra تا Gral. Victorica

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Lacarra - Av. Directorio - Av. Olivera - R. Falcon - Bolanos - Av. Rivadavia - Rivadavia - 19 de Noviembre - Caseros - 2da. Rivadavia - La Fraternidad - Gral. C. Actis - G. Fassola - M. Cespedes - ? - Mtra. Rocha Montarce - Capitan C. Rosales - Cabo Morando - C. Bunge - Tte. Gral. Jose P. Bergamini - Ano 1852 - Gral. Victorica