مسیر 182 R1 Floresta-Palomarاز Itacumbu تا Av. Lacarra

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Itacumbu - Gral. J. E. Pedernera - Gral. Galan - Tte. Gral. Jose P. Bergamini - Carosella - Capitan C. Rosales - Bulnes - Int. R. Amato - ? - Int. S. Villegas - D. Prats - Caseros - M. Lainez - Mnor. De Andrea - Directorio - G. Fassola - 19 de Noviembre - Av. Rivadavia - Rivadavia - Av. de Mayo - Belgrano - B. Mitre - Moreno - Av. Olivera - R. Falcon - Av. Lacarra