مسیر 172 R2 Pra.Junta-Atalayaاز Riglos تا J.B. Polledo

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Riglos - Valle - Av. J. M. Moreno - Acoyte - Av. Avellaneda - J. B. Ambrosetti - Dr. J. Aranguren - Neuquen - Gral. M. Gainza - Mercedes - Av. Gaona - Av. J. B. Justo - Aut. Gral. Paz - Av. Rivadavia - Rivadavia - Bolivar - Espora - Av. de Mayo - Gral. Alvarado - Castellanos - Ancaste - America - ? - Almafuerte - Miro - Dr. I. Arieta - Venezuela - Ensenada - Granada - Los Andes . - Cervino - J.I. Rucci - Fitz Roy - Cetigne - Caupolican - Norquin - H. de Almeyra - B. De las Casas - Andalgala - Lavadero - Av. Marconi - J.B. Polledo

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر