مسیر 180 R2 Pra.Junta-G.Catanاز Beauchef تا Ruta Prov. 21

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Beauchef - Av. J. B. Alberdi - San Jose de Calasanz - Av. Rivadavia - Colpayo - Yerbal - Rojas - Hortiguera - Pilar - S. Garcia Grande de Zequeira - Av. L. de la Torre - Av. De los Corrales - Cosquin - Gral. E. Garzon - Av. Cnel. Cardenas - Carhue - Av. Eva Peron - Int. Crovara - ? - Cristiania - Ruta Prov. 21

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر