مسیر 180 R2 Pra.Junta-G.Catanاز Brig. Gral. J. M. de Rosas تا Av. Pedro Goyena

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Brig. Gral. J. M. de Rosas - Cristiania - Urdaneta - Int. Crovara - ? - Av. Eva Peron - Guamini - Av. Cnel. Cardenas - Av. De los Corrales - Av. L. de la Torre - Av. J. B. Alberdi - Av. Bruix - Av. Directorio - E. Mitre - Av. Rivadavia - Del Barco Centenera - Valle - Viel - Av. Pedro Goyena

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر