مسیر 165 R3 Once-Monte Grandeاز Rotonda تا Av. Santa Catalina

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Rotonda - Av. Antartida Argentina - Av. H. Yrigoyen - 25 de Mayo - M. Dorrego - Av. Meeks - C. Pellegrini - A. Saenz - L. N. Alem - Rodriguez Pena - Cnel. Rico - Eva Peron - Maximo Paz - Dip. Pedrera - Av. Rivadavia - Pte. Peron - R. de Escalada de San Martin - Puente Uriburu - Av. Saenz - Av. Almafuerte - Diogenes Taborda - Maza - M. Bravo - B. Mitre - Camino de Cintura - M. Arbel - R. Oliver - Av. L. Vernet - N. Malvinas - Laprida - J. Duclout - San Martin - Av. Santa Catalina