مسیر 165 R1 Once-Monte Grandeاز Av. Pueyrredon تا Camino de Cintura

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Pueyrredon - Av. Rivadavia - Av. Boedo - Av. Caseros - Av. Saenz - R. de Escalada de San Martin - Pte. Peron - Dip. Pedrera - Maximo Paz - Av. H. Yrigoyen - Castelli - M. Castro - Pereyra Lucena - M. Acevedo - Italia - S. Fernandez - Av. Meeks - M. Moreno - M. Dorrego - Pichincha - M. Soler - ? - Av. Antartida Argentina - Rotonda - Rotonda Llavallol - Bv. Buenos Aires - S. de Santamarina - L. N. Alem - O. Petrazzini - H. Constanzo - N. Malvinas - Av. L. Vernet - R. Oliver - M. Arbel - Camino de Cintura