مسیر 341 R3 S.Miguel-G.Bourgاز Juan F. Segui تا Av. Pte. A. Illia Ruta 8

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Juan F. Segui - Av. del Sesquicentenario - Ing. Huergo - Comodoro Rivadavia - ? - Av. Pte. J. D. Peron - Eva Peron - Guerrero - Jose Marti - J. M. Gutierrez - Perdriel - Malabia - G. Maranon - Rosario - Derqui - Viedma - Sucre - Gral. Lemos - Belgrano - Av. Pte. A. Illia Ruta 8