مسیر 341 R1 S.Miguel-G.Bourgاز Belgrano تا Maure

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Belgrano - Paunero - J. A. Roca - Pte. Juan D. Peron - Int. J. Irigoin - Av. Pte. A. Illia Ruta 8 - Gral. Lemos - Sucre - G. Maranon - Viedma - Derqui - Rosario - Jose Marti - Malabia - Perdriel - J. M. Gutierrez - Guerrero - Eva Peron - Av. Pte. J. D. Peron - Palermo - Esteban de Luca - Arevalo - Av. del Sesquicentenario - Juan F. Segui - Ejercito de los Andes - Pje. Granaderos - Los Andes - Boulogne Sur Mer - Cangallo - Morse - Maure