مسیر 341 R4 S.Miguel-Tortuguitاز Maure تا Belgrano

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Maure - Morse - Av. del Sesquicentenario - Ing. Huergo - Comodoro Rivadavia - ? - Av. Pte. J. D. Peron - Eva Peron - Guerrero - Jose Marti - J. M. Gutierrez - Perdriel - Malabia - G. Maranon - Rosario - Derqui - Viedma - Sucre - Gral. Lemos - Av. Pte. A. Illia Ruta 8 - Int. J. Irigoin - Pte. Juan D. Peron - J. A. Roca - Paunero - Belgrano