مسیر 101 Retiro-Pte. La Noriaاز Av. Ramos Mejia تا Recondo

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Av. Ramos Mejia - Juncal - Parana - V. Lopez - Junin - Av. Cordoba - Av. Pueyrredon - Av. Jujuy - Venezuela - Dean Funes - ? - Av. Caseros - Maza - Av. Chiclana - Av. Fco. F. de la Cruz - Cafayate - B. de Astrada - Av. L. de la Torre - Av. Cnel. Roca - Aut. Gral. Paz - Av. Pte. J. D. Peron - Peron Rotonda Oeste - Recondo

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر