مسیر 160 A Claypole-C.Univ.از Humahuaca تا Calle 2

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Humahuaca - Av. Monteverde - De la Torre - 2 de Abril - Sarratea - Alsina - Morales - Av. T. Espora - Rojas Ricardo - C. Pellegrini - Humberto I - ? - Av. Alte. Brown - Av. Alsina - 29 de Septiembre - Puente Escalada - Av. H. Yrigoyen - Gdor. Carlos Tejedor - Tte. Rangugni - Jose M. Moreno - Gdor. Gral. Viamonte - Jose I. Rucci - Pte. Peron - R. de Escalada de San Martin - Puente Uriburu - Av. Saenz - Av. Almafuerte - E. Ochoa - Dekay - Quilmes - Castro - Inclan - Colombres - J. Salguero - Tte. Gral. Peron - Gascon - Araoz - Av. Gral. Las Heras - Calzada Circular Plaza Italia - Av. Santa Fe - Av. Int. Bullrich - Av. del Libertador - Av. Dorrego - Av. L. Lugones - Av. Sarmiento - Av. Costanera R. Obligado - Av. Int. G?ldes - Calle 2 - Calle 4 - Calle 3 - Calle 1 - Rotonda C.Universitaria

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر