مسیر 96 Const.-B. San Albertoاز Salta تا J.I. Rucci

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Salta - Av. Independencia - Av. J. B. Alberdi - San Jose de Calasanz - Av. Rivadavia - Rivadavia - Av. de Mayo - F. Varela - ? - Av. J. D. Peron - H. Yrigoyen - Almafuerte - Brig. Gral. J. M. de Rosas - La Haya - Cristiania - Urdaneta - Peribebuy - Espinosa - Danubio - A. France - J.I. Rucci

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر