خط 96

اطلاعات شرکت

TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A. 
Brigadier Gral. Juan Manuel de Rosas (ex R. 3) 12.145

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

پوشش حمل و نقل عمومی خط 96 در ظرف آرژانتین.