مسیر 96 R2 Const.-B. Esperanzaاز Brig. Gral. J. M. de Rosas تا Salta

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Brig. Gral. J. M. de Rosas - ? - Av. J. B. Alberdi - Av. Bruix - Av. Directorio - San Pedrito - Av. Rivadavia - Del Barco Centenera - Guayaquil - Riglos - Formosa - Mexico - Combate de los Pozos - Estados Unidos - Santiago del Estero - Av. Brasil - Lima - 15 de Noviembre de 1889 - Salta

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر