مسیر 96 R2 Const.-B. Esperanzaاز Salta تا Brig. Gral. J. M. de Rosas

اولین نظر را بنویسید

مکانهایی که به آنجا سفر می کنند

خیابان هایی که این مسیر را تشکیل می دهند

Salta - Av. Independencia - Av. J. B. Alberdi - San Jose de Calasanz - Av. Rivadavia - Helguera - Yerbal - Cuenca - Portela - Brig. Gral. J. M. de Rosas - ?

نقاط مورد علاقه در نزدیکی مسیر